Algemene voorwaarden.

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden (professionele partijen)

Versie maart 2021

Bereik en toepasselijkheid

1.1. Dit zijn de algemene voorwaarden (de ‘Algemene Verkoopvoorwaarden’) van Jimmy Loves Food, een besloten vennootschap ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80919340 (de ‘Verkoper’).

1.2. De Verkoper drijft een onderneming die zich onder meer specialiseert in het als groothandel verkopen van voeding, zoals vlees, vis en verswaren (de ‘Producten’).

1.3. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, waaronder die uit Overeenkomst tussen iedere (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Producten van de Verkoper afneemt of mogelijk Producten van de Verkoper zal afnemen (de ‘Koper’), alsmede offertes, orderbevestigingen en leveranties van de Verkoper en vormen een wezenlijk deel van de Overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

1.4. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden tevens verstaan e-mails gericht aan info@jimmylovesfood.nl.

1.5. Andere algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van de Koper, zijn niet van toepassing en kunnen deze Algemene Verkoopvoorwaarden niet vervangen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen met Verkoper.

Sluiting van de overeenkomst

2.1. Algemene offertes, aanbiedingen, reclamefolders en andere vergelijkbare uitingen van de Verkoper, al dan niet gericht, zijn vrijblijvend en gelden niet als aanbod van de Verkoper aan de Koper in de zin van art. 6:217 BW.

2.2. Een overeenkomst tot de koop (en levering) van de Producten (de ‘Overeenkomst’) komt uitsluitend tot stand door de schriftelijke bevestiging door de Verkoper van een order van de Koper, of doordat de Verkoper is begonnen met de uitvoering van een dergelijke Overeenkomst.

2.3. De prijzen in algemene offertes, aanbiedingen, reclamefolders en andere vergelijkbare uitingen van de Verkoper en orderbevestigingen, zijn in euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven door Verkoper.

2.4. Eerdere prijsopgaves en (of) eerder gegeven prijzen gelden niet voor toekomstige overeenkomsten.

2.5. Alle door Verkoper vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van druk- en typfouten. Kennelijke vergissingen of fouten in de Overeenkomst binden de Verkoper niet.

Wijzigen van overeenkomst

3.1. Indien tijdens of voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de Producten en de afspraken over de (af)levering daarvan te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien hierover geen overeenstemming wordt bereikt binnen een redelijke termijn, is de geschade partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

3.2. Bij wijziging of ontbinding van de Overeenkomst door Koper binnen achtenveertig (48) uur voor de beoogde afleverdatum, is Verkoper gehouden de volledige waarde van de Overeenkomst, of althans de vermindering in waarde veroorzaakt door de wijziging ervan, aan Verkoper te voldoen.

3.3. De Verkoper is bevoegd Producten te leveren die afwijken van de Overeenkomst, zonder dat Koper het recht heeft de Overeenkomst te ontbinden, indien het betreft wijzigingen in de te leveren Producten, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het een geringe wijziging betreft die een verbetering betekenen.

Aflevering

4.1. Is voor de aflevering van bepaalde Producten een termijn overeengekomen, dan is dit slechts een streeftermijn en geen fatale termijn. Bij overschrijding van de beoogde afleverdatum, dient Verkoper middels een aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld waarbij een redelijke termijn voor aflevering wordt gegund, alvorens jegens de Koper in verzuim te zijn.

4.2. De kosten voor transport komen voor rekening van Koper. Het vorenstaande geldt met uitzondering van Overeenkomsten waarvan de totale order de nettoprijs van EUR 350,- overstijgt, indien die Producten dienen te worden afgeleverd in Nederland, België of Duitsland. De transportkosten voor deze Producten komen voor rekening van Verkoper.

4.3. Het staat Verkoper vrij de Producten in gedeelten af te leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.4. Indien het gewicht van de Producten minder dan 10% afwijkt van de hoeveelheden genoemd in de Overeenkomst, kan dit nimmer een tekortkoming aan de zijde van Verkoper opleveren.

4.5. Het risico van verlies van of schade aan de Producten gaat over op Koper op het moment van aflevering op de bij Overeenkomst bepaalde locatie.

4.6. De Koper kan een afspraak met de Verkoper over de locatie van aflevering van de Producten wijzigen tot 48 uur voor overhandiging van de Producten aan de vervoerder. Nadien kan Koper een dergelijke afspraak alleen wijzigen tegen vergoeding van de met deze wijziging gemoeide kosten.

4.7. De Koper is verplicht de Producten bij aflevering op de bij Overeenkomst bepaalde locatie aan te nemen. Indien de Koper dit weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies benodigd voor de aflevering, komen de aanvullende kosten, waaronder de kosten noodzakelijk voor de opslag van de Producten, voor rekening van Koper.

4.8. De hoeveelheden vermeld in de transport documenten, zoals de vrachtbrief, worden verondersteld juist te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

Overdracht van eigendom

5.1. Alle door de Verkoper geleverde Producten en gerelateerde zaken blijven eigendom van de Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met de Verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.

5.2. Gedurende de periode dat Producten en gerelateerde zaken zijn afgeleverd en de eigendom ervan nog bij Verkoper berust, houdt Koper deze zaken in beheer voor Verkoper. Verkoper is gedurende deze periode zonder voorafgaande kennisgeving gemachtigd de Producten en gerelateerde zaken weer in bezit te nemen.

5.3. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

5.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen (laten) gelden, is de Koper verplicht de Verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

5.5. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de Verkoper.

5.6. Koper is verplicht op eerste verzoek van Verkoper alle aanspraken op verzekeraars van Koper met betrekking tot onder eigendomsvoorbehoud aan Koper afgeleverde Producten en gerelateerde zaken aan Verkoper te verpanden. Deze verplichting geldt ook ten aanzien van vorderingen van de Koper op derden met betrekking tot Producten en gerelateerde zaken onder eigendomsvoorbehoud die door Koper zijn doorverkocht.

5.7. Voor het geval de Verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepbaar zijn/haar toestemming aan de Verkoper of aan een door de Verkoper aan te wijzen derde om die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de Verkoper zich bevinden en die Producten en gerelateerde zaken mede terug te nemen.

Betaling

6.1. Betalingen door de Koper dienen te geschieden uiterlijk veertien (14) dagen na de factuurdatum op een door de Verkoper aan te wijzen bankrekening van Verkoper overeenkomstig de betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de factuur.

6.2. Indien de Koper niet tijdig betaalt, is de Koper van rechtswege in verzuim. In geval van verzuim, worden de verplichtingen van Verkoper voortvloeiende uit de Overeenkomst opgeschort (waaronder de verplichting tot productie en (af)levering) behoudens nakoming door Koper en is de Koper wettelijke handelsrente verschuldigd en komen alle kosten, met inbegrip van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, eveneens te vermeerderen met de wettelijke handelsrente, die zijn gemaakt ter verkrijging van betaling van het door Koper verschuldigde bedrag, ten laste van Koper. De wettelijke handelsrente zal worden berekend over het opeisbare bedrag van het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag op het vermogen van of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen van de Verkoper op de Koper onmiddellijk en zonder nadere handelingen van de Verkoper opeisbaar. Hetzelfde geldt als Verkoper omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

6.4. De Koper zal betalingen aan de Verkoper doen zonder verrekening en (of) opschorting. Het recht tot verrekening en (of) opschorting is voor de Koper uitgesloten.

6.5. Betalingen door de Koper kunnen strekken in mindering van de kosten, van de te berekenen rente of van de hoofdsom, naar de volledige discretie van de Verkoper.

Onderzoek en klachten

7.1. De Koper dient onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na de aflevering van Producten, de Producten alsmede de (vacuum)verpakking van de Producten te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de afgeleverde Producten overeenstemt met wat is overeengekomen. De Koper dient eventuele bij dit onderzoek zichtbare of merkbare tekorten en/of beschadigingen binnen vierentwintig (24) uur na de aflevering schriftelijk mede te delen aan de Verkoper.

7.2. Onverminderd de voorgaande zin, dient de Koper klachten, ongeacht de (rechts)grond, over de afgeleverde Producten zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen drie (3) werkdagen nadat de Koper bekend werd of had moeten zijn met de feiten die aanleiding geven tot de klacht, schriftelijk te melden aan de Verkoper. Deze melding dient een gedetailleerde omschrijving te bevatten van de klacht en van de feiten die daartoe aanleiding geven.

7.3. Verkoper dient onmiddellijk in staat te worden gesteld de Producten op de klachten te inspecteren. De producten dienen te allen tijde, dat wil zeggen terstond na aflevering en op zijn minst tot dat inspectie en eventueel aansluitend retournering van de Producten heeft kunnen plaatsvinden, gekoeld bewaard te worden op een temperatuur van 0 tot 4 graden. Koper is gehouden de schade die ontstaat wegens achteruitgang van de kwaliteit van de Producten na levering aan Verkoper te vergoeden.

7.4. Onderzoek en inspectie schort de verplichting van Koper tot afname en betaling niet op.

7.5. Indien de Koper nalaat binnen de termijnen gesteld in de vorige leden van dit artikel 7 mede te delen en/of te klagen, leidt dit tot verlies van alle rechten van de Koper ter zake.

7.6. Artikel 6:89 BW en artikel 7:23 BW zijn niet van toepassing.

7.7. Alle aanspraken en (of) vorderingsrechten van de Koper jegens de Verkoper, ongeacht de rechtsgrond, vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de Koper bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die aanspraken en (of) vorderingsrechten en de Koper de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één (1) jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.

Schade / aansprakelijkheid

8.1. De door de Verkoper geleverde Producten zullen geen wezenlijke tekortkomingen bevatten. De Verkoper neemt geen andere verplichtingen op zich ten aanzien van (de conformiteit van) de Producten, ook niet stilzwijgend.

8.2. Indien de Verkoper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, kan de Koper slechts een beroep doen op de gevolgen van deze tekortkoming indien de afwijkingen van de geleverde Producten een wezenlijke tekortkoming vormen. Als wezenlijke tekortkoming wordt in ieder geval niet beschouwd een gebrek dat niet direct van wezenlijke invloed is op de werking van de Producten of een gebrek ten gevolge waarvan de Koper niet direct nadeel ondervindt.

8.3. Producten zullen niet aan Verkoper worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

8.4. De Koper heeft geen aanspraak, ongeacht de rechtsgrond, jegens de Verkoper ter zake Producten:

8.4.1. die geen wezenlijke tekortkoming vormen; of

8.4.2. die de Koper heeft doorgeleverd of doorverkocht; of

8.4.3. indien de Koper de Producten heeft gewijzigd, gebruikt of verwerkt, al dan niet door tussenkomst van een derde; of

8.4.4. indien de Koper zich niet heeft gehouden aan geldende wet- en regelgeving ter zake het gebruik van de Producten; of

8.4.5. indien de Koper niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen ter zake gesloten Overeenkomst heeft voldaan.

8.5. Geen garantie of bevestiging wordt gegeven door Verkoper, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend, met betrekking tot de bruikbaarheid, toereikendheid, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig doel van de geleverde Producten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk in de bevestiging van de order vermeld. De juistheid van de informatie die door Verkoper wordt verschaft over de kwaliteit, samenstelling of mogelijke toepassing van de Producten wordt alleen dan gegarandeerd indien een dergelijke garantie uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen. De aansprakelijkheid van Verkoper zal de nettoverkoopprijs van de geleverde goederen niet te boven gaan. In geen geval zal eventuele indirecte of gevolgschade onder de aansprakelijkheid van Verkoper vallen.

8.6. Iedere verdere aansprakelijkheid van de Verkoper in verband met de (af)levering van Producten is uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder aansprakelijkheid voor directe schade, indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste kansen en schade door bedrijfsstagnatie. Niet uitgesloten echter is de aansprakelijkheid van de Verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Verkoper.

Terugroepen

9.1. Het staat Verkoper vrij de Producten (ook nadat de verkoopprijs is voldaan) op eigen initiatief (bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ter preventie van gezondheidsrisico’s en bewaking van kwaliteit) dan wel (na waarschuwingen) van overheidswege uit de markt te nemen. Koper is verplicht terstond aan het terugroepen van de Producten medewerking te verlenen.

9.2. Verkoper zal aan Koper een vergoeding voldoen voor de Producten die succesvol zijn teruggeroepen, welke vergoeding gelijk is aan de aan Koper hiervoor in rekening gebrachte en betaalde verkoopprijs.

Overmacht

10.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW (althans het Weens Koopverdrag) geldt dat van een tekortkoming van de Verkoper in de nakoming van enige verplichting jegens de Koper slechts sprake kan zijn indien deze tekortkoming van de Verkoper kan worden toegerekend en dat een tekortkoming niet aan de Verkoper kan worden toegerekend in geval van een van de wil van de Verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de Verkoper kan worden verlangd (‘Overmacht’). Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, (natuur)rampen, in-
/exportverboden, veterinaire maatregelen, overige overheidsmaatregelen en – bemoeienissen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

10.2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de Overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is iedere partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, ook niet als de Verkoper als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

10.3. Voor zoveel de Verkoper ten tijde van het intreden van Overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Geschillen en toepasselijk recht

11.1. Op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit een rechtsverhouding tussen de Verkoper en een Koper is Nederlands recht van toepassing.

11.2. In geval van een geschil tussen de Verkoper en een Koper zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechter te Amsterdam.

Arrowup